Выпуск 2010 3(21)

Выпуск целиком (.pdf)

Содержание 

НАУЧНЫЕ СТАТЬИ 

Социально-экономические проблемы Донбаса 

1. Кленін О. В. Виробничо-господарський потенціал металургійних підприємств: перспективні напрями підвищення

2. Дробышевская Т. В. Стабилизационный сценарий для градообразующей промышленности Донецкой области

Международная и региональная экономика

3. Павлов К. В. Эффективность использования основных фондов с учетом региональных различий трудообеспеченности

4. Янишівський В. М. Оцінка сучасного стану розвитку людського капіталу та його впливу на соціально-економічний розвиток і якість життя населення регіонів України

5. Кісіль М. І. Моніторинг інвестиційних процесів у сільській місцевості

6. Рудой В. М. Міжнародний досвід розвитку управління активами інституційних інвесторів

7. Пруднікова Л. О. Досвід подолання соціально-економічних диспропорцій розвитку регіонів зарубіжних країн

Финансы 

8. Колосов А. М. Організаційне супроводження беззбиткової діяльності підприємств в умовах кризи

9. Андрушків Б. М., Мельник Л. М. Удосконалення методичного підходу до аналізу капіталізації машинобудівного підприємства

10. Смєсова В. Л. Механізм розрахунку інвестиційного потенціалу інституційних секторів та національної економіки

11. Воронкова А. Е., Любич Б. Б. Моделювання управління валютними ризиками підприємства під час здійснення зовнішньоекономічної діяльності

12. Телічко Н. А., Кузьменко Г. В. Вплив недержавних пенсійних фондів на соціально-економічний розвиток держави

13. Іванчук О. А. Фінансовий контроль ефективного використання бюджетних коштів вищими навчальними закладами як фактор додаткових джерел фінансування

14. Рудая М. І. Податкові відносини домогосподарств як специфічного сектору економічної системи держави

15. Проказа Т. В. Розвиток методів оцінки вартості страхових компаній

16. Чеберяко О. В., Рябоконь О. О. Структура капіталу банків України та його характеристика

17. Габрон Я. Ф. Сутність державного регулювання страхової діяльності в Україні

18. Гутафель В. В., Галушко Н. К. Завдання та функції фондового ринку в сучасних умовах

19. Кошелева Е. Г., Пшеничная У. А. Система налогообложения субъектов малого предпринимательства

Маркетинг

20. Краснова В. В., Михеенко Е. С. Оценка конъюнктуры рынка металлопродукции

21. Тарасюк М. В. Оцінка готовності торговельних мереж до впровадження контролінгу

22. Охтень А. А.,Трубчанин В. В. Оценка потенциала диверсификации производства на промышленных предприятиях

23. Чеботарьов В. А., Кобиляцький О. П. Управління маркетингом зернопродуктового підкомплексу в умовах глобальної продовольчої кризи

24. Синчак В. П. Сутнісні ознаки та прикладні аспекти в оподаткуванні реклами

25. Кучеренко С. М. Маркетингові технології просування продукції органічного землеробства в світовий простір

Менеджмент

26. Ткаченко А. М., Телін С. В. Антикризове управління як одне з напрямів підвищення ефективності діяльності підприємства

27. Гамова О. В. Методичні засади кількісної оцінки ефективності оплати праці на промисловому підприємстві

28. Поторочин С. О. Формування організаційно-економічного механізму управління розвитком організаційної культури на промисловому підприємстві

29. Голуб Н. Ю., Вода І. С. Організаційно-економічний розвиток промислових корпорацій в Україні: галузевий аспект

30. Чеботарьова Н. М. Розвиток ліцензування у сфері роздрібної торгівлі соціально-небезпечними товарами

31. Пономарьова І. В. Принципи реалізації стратегії розвитку на основі збалансованої системи показників у стратегічному управлінні підприємства

32. Антонюк Д. А., Антонюк К. І. Порівняльний аналіз комп’ютерних програм сітьового планування для викладання дисципліни «Організація виробництва

Менеджмент инноваций

33. Ткаченко В. А., Чимшит С. И., Козлов Е. В. Моделирование организационной структуры управления на промышленных предприятиях

34. Федоренко И. А. Реализация инновационной стратегии государства при создании и производстве фармацевтической продукции на региональном рынке

35. Поліщук О. О. Сутність поняття «інноваційна діяльність» як соціально-економічної категорії

НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ 

1. Саєнко Г. В., Назаренко Є. А., Чернікова Д. С. Раціональне використання робочого часу управлінського персоналу

НАШИ ЮБИЛЯРЫ 

Ткаченко Владимиру Андреевичу — 75 лет!