Выпуск 2013 1(31)

Выпуск целиком (.pdf)

 

Содержание

НАУЧНЫЕ СТАТЬИ 

Социально-экономические проблемы Донбасса 

1. Лозинский И. Е. Основы организации кластерного разделения угольных шахт Донбасса

2. Кулєш В. Г. Концептуальні засади розвитку промислового туризму в Донбасі

3. Благодарний О. І., Юріна Н. О., Скобцова Г. В. Стан розвитку малого підприємництва Донецької області у 2008 – 2011 роках

4. Инякин В. Н., Свистунова М. В. Проблемы теплоснабжения сельских регионов Донецкой области

 

Экономическая теория

5. Котов Е. В. Государственно-частное партнерство: теоретико-методологические проблемы трактовки и содержания

6. Мєшкова Н. Л. Економічна сутність ділової активності промислового підприємства

7. Головінов О. М., Литвин В. В. Роль інформаційного ресурсу в національній економіці

8. Далевська Н. М., Сорокіна Л. В. Роль конфлікту в еволюції акторів світового політико-економічного простору

9. Тульку Я. И. Государственно-частное партнерство как инструмент активизации инновационной деяльности Украины: региональный аспект

 

Международная и региональная экономика 

10. Антонюк Д. А. Аналіз сучасного стану інфраструктурного забезпечення підприємництва Запорізької області

11. Тісунова В. М. Роль та призначення корпоратизації в системі ринкових перетворень у регіоні

12. Абдуллаева М. Н. Стратегия развития предприятий промышленного комплекса Узбекистана

13. Расулев А. Ф. Тенденции и перспективы развития экономики Узбекистана в условиях мирового финансовоэкономического кризиса и посткризисный период

14. Кудріна О. Ю. Пріоритети та напрямки реалізації промислового потенціалу регіонів України

 

Финансы

15. Виговська Н. Г. Місцеві фінанси, як основа розвитку системи горизонтального бюджетного регулювання

16. Полуянов В. П., Иванов Ю. В. Анализ дифференциации усредненных значений финансовых коэффициентов по видам экономической деятельности

17. Землянкін А. І., Савченко Т. Г. Визначення тенденцій та ефективності інвестиційної діяльності у регіоні

18. Гуменюк В. В. Фінансування санаторно-курортних послуг в дискурсі соціального страхування

19. Маркус О. В. Оцінка ефективності інвестицій в дебіторську заборгованість

Маркетинг

20. Герасименко А. Г. Стратегічні бар’єри входження в ринок як джерело ринкової влади

21. Лебідь В. М., Прищепа К. Є. Сучасний стан ринку зерна України, проблеми та перспективи розвитку

22. Коваль В. В. Оцінка динаміки розвитку ринку взаємозамінних телекомунікаційних послуг

23. Лисюк В. М., Шлафман Н. Л., Журавльова Т. О. Підтримка розвитку малого підприємництва на ринку побутових послуг

24. Штапаук Г . П. Рухливість соціально-економічної структури споживчого попиту в Україні та її вплив на динаміку товарообігу комерційних підприємств

 

Менеджмент

25. Харченко В. А. Системний підхід до стратегічного управління підприємством

26. Побережна Н. М. Формування алгоритму оцінки виробничого потенціалу машинобудівного підприємства

27. Колосова К. А. Дослідження стійкості переробних підприємств АПК

28. Пономаренко Д. В. Реструктуризация предприятий в свете налогового законодательства

 

Менеджмент инноваций

29. Павлов К. В., Кучеров А. В. Социально-экономическая эффективность использования инвестиции и инноваций интенсивного типа

30. Парвіна Т. Г. Концептуальні підходи формування механізмів реалізації знань

31. Чеботарьов Є. В. Формування інноваційної спрямованості інвестиційної діяльності агропродовольчих корпорацій

32. Тарасова І. І. Основні поняття та характеристика категоріального апарату інтелектуального забезпечення підприємства

 

Менеджмент персоналу

33. Шемяков О. Д. Забезпеченість роботою як державна політика щодо реалізації права на працю та її вплив на розвиток виробничої демократії

34. Швець І. Б., Федоренко Т. С. Сучасні тенденції поширення професійного навчання протягом життя

35. Бєлєнцова Ю. В. Ефективність підвищення мінімальної заробітної плати в Україні

36. Богатырева В. В. Управление человеческим капиталом в инновационной экономике

Наши  юбиляри

1. 85 лет академику В. К. Мамутову

2. 70-річчя Б. В. Буркинського

3. 75-річчя А. І. Бутенко

4. 75 років від дня народження В. А. Подсолонко

5. 75 лет известному экономисту-угольщику Л. Л. Стариченко

6. 55 лет академику К. В. Павлову