Выпуск 2017 3(49)

Выпуск целиком (.pdf)

НАУЧНЫЕ СТАТЬИ

Социально-экономические проблемы Донбаса

Колосов А. М. Економічна блокада підприємств непідконтрольної частини Донбасу дає свої негативні наслідки

Ляшенко В. І., Підоричева І. Ю., Петрова І. П. «Інноваційний ліфт» як інструмент стимулювання нових видів діяльності в малому бізнесі Донбасу

Попова Г. Ю.

Проблеми відновлення економіки Донбасу в контексті модернізації локальних ринків

 

Трушкіна Н. В.

Методичний підхід до вибору оптимального каналу збуту вугільної продукції

Экономическая теория и история

Сериков А. В.

Финансы: холистический подход

 

Международная и региональная экономика

Карпенко Ю. В.

Сучасні тенденції глобалізації та регіоналізації відносин у сфері туризму

 

Костюк Т. О.

Соціально-екологічна складова економічної безпеки сільського господарства

 

Гітіс Т. П., Собчук А. Г. Дослідження зарубіжного досвіду соціальної відповідальності бізнесу і можливості його адаптації до вітчизняних умов

Финансы

Борисова С. Є., Балашова О. В. Економіко-математичне моделювання та прогнозування обсягів кредитних і залучених коштів банківської установи

Островецький В. І. Обґрунтування напрямів удосконалення організаційно-правових умов функціонування пенсійної системи України

Котлячков О. В., Остаев Г. Я., Марковина Е. В. Особенности методики исчисления себестоимости продукции лесопитомников

Чеботарьов Є. В., Лисогор А. I.

Розвиток інвестиційної діяльності в Україні

 

Єлецьких С. Я., Петрищева К. Г.

Фінансова безпека підприємства в управлінні грошовими коштами

 

Михайличенко Н. М., Мірошниченко О. О. Сучасний стан та динаміка розвитку фондового ринку України

 

Артеменко Д. М.

Розвиток методичного забезпечення проведення оцінки прав вимоги за зобов’язаннями, що виникають внаслідок здійснення кредитних операцій

 

Маркетинг

Драчук Ю. З., Сав’юк Л. О.

Сучасний університет як конкурентоспроможне підприємство

 

Мельников А. Ю., Бакай А. С. Ведение статистики и анализ сделок в отделе трейдинга при помощи специализированного программного обеспечения собственной разработки

Менеджмент

Шевченко Н. Ю., Гузенко Д. В. Управління технологічним процесом термообробки металу на основі моделювання його вхідних параметрів

Болотіна Є. В.

Компетентнісний підхід в державному управлінні: становлення та еволюція

 

Менеджмент инноваций

Іванов С. В.

Модернізація України: сучасні погляди та можливості

 

Клековкин Л. И.Влияние уровня самоорганизации работы фирмы на эффективность работы бережливого производства

Колтунович А. С.

Проблемы и предпосылки инновационно-технологической модернизации индустрии промышленного водопользования и жилищно-коммунального хозяйства

 

Менеджмент персонала

Шастун А. Д., Панькова О. В.

Концептуальні засади розвитку трудової сфери України на принципах соціальної відповідальності в умовах модернізації

 

Жуков С.А. Методологічний аналіз системи управління людським капіталом в умовах активізації інноваційної діяльності

Берсуцька С. Я., Зайцев В. С. Формування стратегічних бюджетів ефективного використання людського капіталу

Шимко О. В., Підгора Є. О. Новий підхід до зміни механізму преміювання фахівців і керівників на основі оцінки їх конкурентоспроможності

НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

Павлов К.В. Экономическая эффективность интенсификации производства с учетом территориальных различий в трудообеспеченности

Репкин С. Б.Институциональные основы функционирования рыночной модели в спорте Республики Беларусь

ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ

Сталкер Ів. Ан. Ті.

Яка зовнішньоекономічна політика потрібна Україні майбутнього (аналітичний огляд)

 

РЕЦЕНЗИИ

Селин В. С.Рецензия на монографию доктора экономических наук, профессора К. В. Павлова «ЭТНОМЕНЕДЖМЕНТ КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ ЭТНОЭКОНОМИКИ»