Выпуск 2017 2(48)

Выпуск целиком (pdf)


ЗМІСТ

НАУКОВІ СТАТТІ

Соціально-економічні проблеми Донбасу

Новикова О.Ф. Трансформация проблем переселенцев Донбасса: от социальной защиты к ресурсу развития

Майдуков Г.Л. К вопросу о выборе стратегии инновационных преобразований в угольной отрасли

Драчук Ю.З., Кочешкова І.М., Трушкіна Н.В. Проблеми застосування публічно-приватного партнерства у сфері інноваційного розвитку вугільної галузі та шляхи їх вирішення

Економічна теорія та історія

Шевцова Г.З. Хімічна індустрія 4.0 як галузева концепція реалізації основ четвертої промислової революції

Сердюк О.С. Концепція третьої енергетичної революції

Мельник Г.В., Чемерис Є.Т. Дослідження взаємозв’язку і взаємозалежності понять «економічне зростання» і «економічний розвиток»

Ковчуга Л.І. До формування понятійного апарату теорії інновацій

Міжнародна та регіональна економіка

Павлов К.В. Система показателей, характеризующих социально-экономические взаимосвязи между приграничными регионами

Ляшенко В.І., Прокопенко Р.В., Дзюба С.В. Сценарії ринкової орієнтації зовнішньоекономічної діяльності Придніпровського економічного району в сучасних умовах

Шабалина Л.В., Капко А.В. Мировой рынок продовольственных товаров

Сірик А.Є. Державне регулювання ринку туристичних послуг України

Костюк Т.О. Виробнича складова економічної безпеки сільського господарства: теорія і практика

Фінанси

Ткаченко Н.М., Ільєнко Н.О. Податок на доходи фізичних осіб, його системне зростання та вплив на рівень життя населення

Островецький В.І. Амортизаційна політика України в системі інструментів податкового стимулювання інвестиційно-інноваційної активності

Стрєльніков Р.М. Науковий підхід до формування 3D-Моделі опису інвестиційних проектів

Колєснікова Г.В. Кредитна кооперація як спеціальний режим підтримки малого підприємництва в сучасних умовах

Балашова О.В., Борисова С.Є. Напрямки формування національної політики України в умовах глобалізації світового фінансового простору

Сєріков А.В., Криворучко Г.В. Управління ефективністю господарської діяльності на основі бюджетування, орієнтованого на результат

Маркетинг

Скляр Г.П., Дробиш Л.В., Вишневецька Л.І. Статистичні показники розвитку сфери туризму в Україні: напрями удосконалення та гармонізація з міжнародними стандартами

Менеджмент

Падерін І.Д., Горященко Ю.Г., Новак Є.Е. Стратегічне управління на підприємствах малого та середнього бізнесу

Менеджмент інновацій

Белопольський М.Г., Корольов П.В. Управління ризиками корозійної небезпеки як чинник сталого розвитку промислових підприємств

Бутенко А.І., Уманець Т.В., Гриневич Л.В. Методологічні основи дослідження інноваційного потенціалу технологічного підприємництва в Україні

Іванов С.В. Створення регіональних інноваційних систем у межах економічних районів - майбутнє України

Менеджмент персоналу

Антонюк В.П., Шамілева Л.Л. Оцінка ефективності використання трудового потенціалу промисловості з урахуванням рівня наукоємності її галузей

Зайцев В.С. Вибір моделі корпоративних вимог до компетенцій фахівця промислового підприємства

Жуков С.А. Роль бюджетування в системі стратегічного управління людським капіталом промислового підприємства

НАУКОВІ ПОВІДОМЛЕННЯ

Макогон Ю.В. Причини і чинники економічної кризи в Україні в умовах військово-політичного протистояння на сході країни

НАШІ ЮВІЛЯРИ

Віце-президенту Академії економічних наук України, заслуженому діячу науки і техніки, доктору економічних наук, професору Макогону Юрію Володимировичу - 70!

До 70-річчя віце-президента Академії економічних наук України, доктора економічних наук, професора Юрія Володимировича Макогона