Выпуск 2017 1(47)

Выпуск целиком (pdf)


ЗМІСТ

НАУКОВІ СТАТТІ

Міжнародна та регіональна економіка

Новікова О.Ф., Логачова Л.М. Особливості фінансування соціальної інфраструктури в процесі бюджетної децентралізації

Ляшенко В.І., Підоричева І.Ю. Регіональні наукові центри НАН України та МОН України як ядро розбудови регіональних інноваційних систем в умовах децентралізації

Абдуллаева М.Н. Методические основы оценки конкурентоспособности хозяйствующих субъектов с учетом их отраслевой специфики в Узбекистане

Осадча Н.В., Петрова Г.Є. Польща як стратегічний зовнішньоторговельний партнер України з позицій безпеки зовнішньої торгівлі

Бутенко А.І., Шлафман Н.Л., Бондаренко О.В. Концепція формування системи технологічного підприємництва в Україні

Снігова О.Ю. Можливості формування постіндустріальних конкурентних переваг старопромислових регіонів України

Фінанси

Столяров В.Ф., Островецький В.І. Методологічні основи фіскальної децентралізації в Україні в контексті аналізу світового досвіду управління державними доходами

Михайличенко Н.М., Полянська Д.А. Метод ступінчастого розрахунку сум покриття як основний інструмент служби контролінгу

Маркетинг

Харазішвілі Ю.М., Шевченко А.І. Стратегічні сценарії сталого розвитку залізничного транспорту України з позицій економічної безпеки

Мальчик М.В., Мартинюк О.В. Сутність і концепція екологічного маркетингу муніципального утворення (міста)

Латишева О.В. Основні тенденції розвитку, перспективи та можливості забезпечення сталого розвитку машинобудівних підприємств в Україні

Жуков С.А. Формування системи оцінки ефективності промислового маркетингу на підприємстві

Менеджмент

Болотіна Є.В., Нікітенко А.В. Сучасні західні концепції управління та моделі публічного адміністрування

Маслош О.В. Сучасні питання стратегічного розвитку лакофарбового виробництва в Україні

Ольховская О.Л., Заика А.А. Система оценки эффективности управления качеством организации производственного процесса на машиностроительном предприятии

Менеджмент персоналу

Карпенко Ю.В. Сутність і структура соціального капіталу сфери туризму в умовах модернізації економіки

Зайцев В.С. Сертифікація персоналу - нова технологія оцінювання компетенцій працівників підприємств

НАУКОВІ ПОВІДОМЛЕННЯ

Павлов К.В. Особенности управления эколого-экономическими системами пригородных сельскохозяйственных районов

Кашин А.А., Кудрявцев А.Ф., Лекомцев А.Л., Сидоров В.П., Ситников П.Ю. Ижевская агломерация: геоэкономический анализ

Маликов Р.И., Гришин К.Е. Инновационные подходы к разработке инструментария диагностики параметров административного регулирования предпринимательства в регионе

Маликова Т.Ш., Агадуллина А.Х., Туктарова И.О., Карачурина Р.Ф. Администрирование платы за негативное воздействие на окружающую среду

Толмачова Г.Ф., Ляшенко В.І., Колєснікова Г.В. Регулювання розвитку малого і середнього підприємництва: досвід зарубіжних країн для України

Кадирова Ш.А., Исмаилходжаев А.И. Инвестиции и инновации в развитии экономики Узбекистана

Фролов А.В. Роль инвестиций в формировании конкурентоспособной экономики Узбекистана

Васильева Е.Р. Экономическая роль государства в развитии малого бизнеса и частного предпринимательства

ДИСКУСІЙНИЙ КЛУБ

Прогнімак О.Д. Соціокультурні аспекти процесів самоорганізації населення в умовах децентралізації влади в Україні

НАШІ ЮВІЛЯРИ

До 80-річчя професора, доктора економічних наук М. М. Якубовського: відомий вчений, педагог, дослідник

ПАМ’ЯТІ КОЛЕГ

Памяти выдающегося учёного-организатора, члена-корреспондента НАН Украины Анатолия Петровича Савченко