Выпуск 2016 1(43)

Выпуск целиком (pdf)


СОДЕРЖАНИЕ

НАУКОВІ СТАТТІ

Соціально-економічні проблеми Донбасу

Амоша О.І., Новікова О.Ф., Антонюк В.П., Ляшенко В.І., Залознова Ю.С., Логачова Л.М., Панькова О.В., Касперович О.Ю., Іщенко О.В. Проект Концепції державної цільової Програми з відновлення та розбудови миру у східних регіонах України

Трушкіна Н.В. Оцінка ефективності збутової діяльності вугледобувних підприємств

Економічна теорія

Нусратуллин В.К., Нусратуллин И.В. Общественный интеллект как фактор эволюции экономики и общества

Тараш Л.І., Петрова І.П. Інституціональне забезпечення державно-приватного партнерства в Україні: проблеми та напрями розвитку

Міжнародна та регіональна економіка

Грахов В.П., Мохначев С.А., Кислякова Ю.Г., Симакова У.Ф. Особенности государственной поддержки жилищного строительства в регионе

Іванов С.В., Рогоза М.Є., Перебийніс В.І. Концепція соціальної держави як теоретична база розвитку сільських територій

Шабалина Л.В., Лавриненко Т.В. Перспективы развития стран БРИКС

Рядно О.А., Беркут О.В. Дослідження структури та динаміки диференціації соціально-економічного розвитку регіонів України на основі кластерного аналізу

Фінанси

Столяров В.Ф., Островецький В.І. Становлення та розвиток офшорної діяльності резидентів України (в контексті аналізу світового досвіду антиофшорного регулювання)

Лернер Ю.И. Последовательность оценки стоимости бизнеса для банковской структуры на основе доходного подхода

Ильин С.Ю., Генералова А.В. Современные тенденции развития финансовых отношений организаций

Артеменко Д.М. Методичне забезпечення комплексної оцінки вартості комерційного банку в кризових умовах

Кузьменко Н.В. Особливості інвестицій в сільськогосподарські підприємства

Маркетинг

Драчук Ю.З., Дульцева І.І. Напрями вдосконалення розвитку сфери туризму на засадах інноваційних маркетингових технологій

Падерін І.Д., Романов О.В., Титовец Є.С. Розвиток Інтернет-маркетингу на підприємствах малого та середнього бізнесу

Котлячков О.В., Остаев Г.Я., Марковина Е.В. Особенности методики исчисления себестоимости продукции лесопитомников

Менеджмент

Павлов К.В. Этноменеджмент и этноэкономика

Менеджмент інновацій

Осадча Н.В. Проблемні аспекти створення регіональних інноваційних систем та залучення інвестицій в економіку України

Менеджмент персоналу

Гріневська С.М. Економіка державних соціальних стандартів

Каменська О.О. Формування стратегії й тактики ефективного використання людського капіталу промислового підприємства

НАУКОВІ ПОВІДОМЛЕННЯ

Мохначев С.А. Научное наследие И. С. Фотина в методологии управления инновационной экономикой

Исламов Ф.Ф. Воспроизводственный потенциал рынка страховых услуг Приволжского федерального округа

Солодилова Н.З., Маликов Р.И., Гришин К.Е. Модернизация деловой среды как фактор решения задач импортозамещения

Богомолова И.П., Богомолов А.В., Белимова Е.А. Оценка ресурсного потенциала предприятия с использованием методов экономико-математического моделирования

ДИСКУСІЙНИЙ КЛУБ

Сталкер Ів.Ан.Ті. Енергетична складова геополітики конфлікту на Сході

ПАМ’ЯТІ КОЛЕГ

Першого віце-президента Академії економічних наук України, Заслуженого діяча науки и техніки України, доктора економічних наук, професора, завідуючого кафедрою інвестиційного менеджменту Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського АПТЕКАРЯ САВЕЛІЯ СЕМЕНОВИЧА

Пішла з життя академік-засновник Академії економічних наук України, доктор економічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України ГРИНЬОВА ВАЛЕНТИНА МИКОЛАЇВНА

Пам’яті відомого вченого і патріота України, який своєю плідною працею сприяв розвитку вугільної промисловості і беззавітно служив Батьківщині - ЛЕОНІДА ЛАЗАРОВИЧА СТАРИЧЕНКА