Выпуск 2012 3(29)

Выпуск целиком (.pdf)

Содержание 

НАУЧНЫЕ СТАТЬИ 

Социально-экономические проблемы Донбасса 

1. Месяц А. Ю. Повышение производительности труда: системный подход

2. Лозинський І. Є. Особливості формування регіональної стратегії розвитку шахт Донбасу

3. Заречнєв А. М., Ланговой В. О., Обоянцева Г. В. Кластерний підхід в інноваційній стратегіі розвитку вугільної галузі України

4. Благодарний О. І., Юріна Н. О., Скобцова Г. В. Контролінгове управління розвитком підприємницьких структур – основа сталого розвитку Донецького регіону

5. Жучок Т. М. Аналіз розвитку інноваційного потенціалу промислових підприємств у Луганській області

6. Кучер В. А. Методичні основи оцінки ефективності інвестиційної діяльності з розширеного відтворення потужності підприємства

7. Кулєш В. Г. Системний підхід до розвитку промислового туризму в Донецькому регіоні

 

Экономическая теория

8. Павлов К. В., Амиров Р. З. Социально-экономическая эффективность интенсификации производства

9. Бачурин А. А. Теоретический анализ развития экономических рецессий: причины и ограничения

10. Головінов О. М. Концептуальні засади формування державно-приватного партнерства

11. Золотов А. Ф., Омельченко О. Ю. Исторические границы рыночной экономики

 

Международная и региональная экономика

12. Пономаренко Д. В. Налоговая нагрузка в сфере прямого налогообложения и инвестиционная привлекательность стран членов Европейского Союза

13. Леонова Л. А. Проблемные аспекты трансформации отчетности украинских компаний при внедрении международных стандартов

14. Булеев И. П. Горно-металлургический комплекс Украины: состояние и перспективы развития

15. Шевченко В. В., Инякин В. Н. Институт юридической ответственности руководителей за результаты работы предприятий жилищно-коммунального комплекса

16. Лисюк В. М., Циналєвська І. А. Інструментальне забезпечення регулювання зовнішньоекономічних зв’язків регіонів

17. Кудріна О. Ю. Теоретико-методологічні засади оптимізації методів управління промисловим потенціалом – складових механізму стабілізації й зростання національної економіки

18. Муталимов В. А. Институциональная среда ВТО как фактор экономической безопасности страны

 

Финансы 

19. Нікончук В. В. Інституційне забезпечення фондового ринку України

20. Шматковська Т. О., Поліщук В. Л. До питання трактування економічної сутності оборотного капіталу в аспекті особливостей функціонування торговельних підприємств

21. Чеченіна Г. М. Податкова політика держави в галузі підприємницької діяльності фізичних осіб

22. Багдасарян А. М. Проблемы инвестирования пенсионных активов и развития рынка ценных бумаг

23. Колєснікова Г. В., Ляшенко В. І., Охременко С. В. Акредитивні форми розрахунків як гарантія здійснення платежу

24. Авдєй О. К. Управління фінансовими ресурсами підприємств машинобудівного комплексу

 

Маркетинг

25. Матросова Л. М., Зайцева Л. О. Конкурентоспроможність підприємства: підходи щодо визначення економічної сутності поняття

26. Клековкин Л. И. Использование теории самоорганизации для повышения эффективности управления конкурентоспособностью организации

27. Пивоваров М. Г., Шаповалов А. М. Усовершенствование взаимодействия факторов производства в логистической системе металлургического предприятия

 

Менеджмент

28. Альошкін С. Л. Методологічні основи управління якістю надання побутових послуг

29. Уманців Ю. М. Регулювання діяльності корпоративних структур в Україні

30. Покотилова О. І. Рефлексивний підхід у процесі прийняття управлінського рішення щодо формування асортименту підприємства

 

Менеджмент инноваций

31. Кривчиков А. А. Теоретико-методологічні основи визначення форм та етапів інноваційного процесу

32. Якуб’як О. В. Співвідношення приватного та публічного інтересу в межах сучасної економічної системи

33. Дубовиков М. М. Дослідження математичної моделі диференціювання капіталів товаровиробників на вільному ринку

 

Менеджмент персонала

34. Ходич Ю. В. Методы планирования численности персонала на предприятиях в современных условиях

35. Шевчук А. М., Бугрим О. Ю. Еволюція підходів до управління людськими ресурсами

36. Гамова О. В. Управління персоналом суб’єкта господарювання в системі сучасного менеджменту

 

Наши юбиляры 

1. 75-річчя від дня народження академіка Олександра Івановича Амоші

2. 70-річчя Героя України Мінаєва Олександра Анатолійовича

3. 65-ліття від дня народження Андрушківа Богдана Миколайовича!