Issue 2016 3(45)

Full issue (pdf)


CONTENT

НАУКОВІ СТАТТІ

Соціально-економічні проблеми Донбасу

Сердюк О.С. Сучасний стан та перспективи розвитку українських ТЕС

Майдуков Г.Л. Особенности оценки угольных шахт как объектов инвестиций

Економічна теорія

Лысюк В.М., Серов А.О. Локальные рынки в системе национальной экономики

Іванов С.В., Солдак М.О. Модернізація економіки України в контексті світових тенденцій індустріального розвитку

Иванов С.Н. Состояние и проблемы социально-экономического развития Украины

Болотіна Є.В., Шубна О.В. Інституціональні зміни і траєкторія інституціонального розвитку

Міночкіна О.М. Механізми формування соціального капіталу в системі власності

Міжнародна та регіональна економіка

Баутин В.М., Сироткина Н.В., Филатова М.В. Эволюция форм интегрированных экономических структур в регионах

Ляшенко В.И., Котов Е.В. «Новая разумная индустриализация» промышленных городов

Падерін І.Д., Горященко Ю.Г. Парадигма функціонування малого підприємництва в умовах децентралізації регіонів

Шевченко О.О. Адаптація національної господарської системи до процесів глобалізації

Михайличенко Н.М., Назаренко О.С. Становлення банківського контролінгу в Україні та світі як приклад успішної експансії контролінгу «вшир»

Фінанси

Беседін В.Ф., Столяров В.Ф., Островецький В.І. Методологічні основи рентних відносин в контексті сталого розвитку України

Бутенко А.І., Шлафман Н.Л., Бондаренко О.В. Подолання асиметрії в податковій системі України

Лантух І.В. Проблеми використання меліоративного кредиту у сільськогосподарському виробництві в добу капіталістичної модернізації України кінця ХІХ - початку ХХ ст.

Шевченко Н.Ю. Использование математических методов принятия решений для поддержки платежеспособности предприятия металлургического комплекса в условиях санации

Коритько Т.Ю. Оцінка інвестиційної активності промислових підприємств України

Решетняк Т.В. Прогнозування рівня фінансового стану машинобудівного підприємства за допомогою марківських процесів

Цуканова Л.В., Грибкова С.М. Проблеми вибору джерел фінансування та їх застосування в промисловості України

Маркетинг

Ольховская О.Л., Заика А.А. Оценка системы управления качеством организации производственного процесса

Вецепура Н.В., Прокоф’єва С.В. http://www.evd-journal.org/download/2016/3(45)/pdf/21-Vetsepura.pdf

Дубинська О.С. Методичне забезпечення моніторингу «ранніх сигналів» кризи на основі порівняння динаміки показників

Стрєльніков Р.М. Інформаційно-організаційне забезпечення функціонування ринку інвестиційних послуг в умовах ринкової економіки

Єфременко В.В., Гордієнко В.В. Необхідність стандартів недискримінаційної реклами в Україні

Менеджмент

Єлецьких С.Я. Внутрішня структура механізму управління стійким розвитком підприємства

Нечволода Л.В., Пилипенко К.В. Підвищення ефективності процесу розподілу робіт між співробітниками машинобудівного підприємства за допомогою математичних методів

Гудкова К.Ю., Лях А.О. Методи та підходи до оцінки ефективності ІТ-проектів

Менеджмент інновацій

Землянкін А.І., Підоричева І.Ю., Ніколаєнко А.І. Проект нової редакції Концепції розвитку національної інноваційної системи України (на період 2016 - 2026 років)

Драчук Ю.З., Трушкіна Н.В. Інтелектуальний потенціал в Україні: проблеми та напрями розвитку

Волобуєв Г.С. Сутність та передумови інноваційного розвитку підприємств

Латишева О.В. Етапи управління екологічною складовою потенціалу сталого розвитку машинобудівних підприємств

Менеджмент персоналу

Каменська О.О. Концепція управління людським капіталом промислового підприємства в умовах інноваційного розвитку

Мельников О.Ю., Денисова С.О. Розробка системи підтримки прийняття рішень для розподілу путівок профспілковим комітетом підрозділу

НАУКОВІ ПОВІДОМЛЕННЯ

Павлов К.В. Наноинновации как фактор повышения эффективности интенсификации производства

ДИСКУСІЙНИЙ КЛУБ

Сталкер Ів.Ан.Ті. «Общак» та «еліта» Луганщини