Issue 2016 2(44)

Full issue (pdf)


CONTENT

НАУКОВІ СТАТТІ

Соціально-економічні проблеми Донбасу

Чеботарьова Н.М., Бахмут Ю.О. Сучасна шлюбна структура населення Луганської області

Бойченко М.В. Економічний механізм управління професійними ризиками на гірничодобувних підприємствах

Шевченко Н.Ю., Астахова А.Н. Управление запасами угледобывающего предприятия на основе экономико-математического моделирования

Майдуков Г.Л. Энергетический ресурс стратегического реформирования угольного производства

Економічна теорія

Залознова Ю.С., Бутенко Н.В., Петрова І.П. Публічно-приватне партнерство в Україні: стан, проблеми та перспективи розвитку

Панькова О.В. Ресурси особистісного та суспільного розвитку українського суспільства в світлі громадської думки (регіональна специфіка)

Шевченко А.І. Діагностика рівня економічної безпеки країни у галузі залізничного транспорту (в розрізі економічної функціональної складової)

Міжнародна та регіональна економіка

Іванов С.В., Ляшенко В.І., Іваннікова М.М. Децентралізація сільських громад: європейський досвід та перспективи для України

Осадчая Н.В., Галясовская О.В. Децентрализация в Украине: тенденции и проблемные аспекты

Шабалина Л.В., Тарасова А.И. Анализ факторов влияющих на развитие экономики Российской Федерации

Вишневський О.С. Роль державного фонду регіонального розвитку в процесі децентралізації управління

Котов Є.В. Стратегічні пріоритети неоіндустріальної модернізації економіки аграрно-промислового регіону

Фінанси

Столяров В.Ф., Островецький В.І. Основи і фактори формування структури фінансового капіталу підприємств

Заруцька О.П. Метод структурно-функціонального аналізу банківської системи як інструмент відновлення її фінансової стійкості

Попова А.Ю. Совершенствование операционной деятельности коммерческого банка в условиях кризиса

Чекіна В.Д. Оцінка нормативно-правової бази фінансового забезпечення розвитку соціальної сфери регіонів України

Артеменко Д.М. Удосконалення методів дохідного, витратного та порівняльного підходів при фінансовій оцінці активів комерційного банку в кризових умовах

Кочешкова І.М., Трушкіна Н.В. Тенденції розвитку венчурного інвестування в Україні

Маркетинг

Чайка І.П. Підвищення ефективності діяльності підприємства на засадах холістичного маркетингу

Олійник Н.М. Ринкові перспективи розвитку агропромислового комплексу Південного регіону України

Головач О.А. Формування стратегії розвитку машинобудівних підприємств в умовах євроінтеграції

Менеджмент

Новікова О.Ф. Управління розвитком підприємств в контексті соціальної відповідальності

Серов А.О. Проблемы приватизации жилого дома в свете новых реформ в Украине

Менеджмент інновацій

Холод С.Б. Синергетичний підхід щодо методології інноваційного розвитку на мезорівні: соціальний потенціал

Менеджмент персоналу

Останкова Л.А., Масалаб Р.М. Проблеми формування людського капіталу сучасної України

НАУКОВІ ПОВІДОМЛЕННЯ

Павлов К.В., Комышев А.Л. Об уровнях управления молочным комплексом Приволжского федерального округа

Расулев А.Ф. Узбекистан: новые вызовы финансовой системы в контексте инновационного развития

Селин В.С. Инновационная экология как перспективное научное направление

ДИСКУСІЙНИЙ КЛУБ

Сталкер Ів.Ан.Ті. Екологічні проблеми на тлі військових дій