Issue 2014 1(35)

Full Issue (.pdf)

Content

НАУКОВІ СТАТТІ

Соціально-економічні проблеми Донбасу

1. Котов Е. В., Ляшенко В. И., Тесновский П. В. Предпосылки стратегирования развития субрегиона Доброполье

 

Економічна теорія

2. Лемішко О. О. Етимологія категорії „капітал” у економічній думці стародавнього світу, теорії меркантилізму і класичній економічній теорії

3. Чеботарёв В. А. Агропродовольственный комплекс Украины: меры институционального, экономического и научного обеспечения

4. Кондратьева Т. В. Факторы инновационной активности институциональных предпринимателей

5. Куліш І. М. Конкуренція як морально-етична категорія в пострадянській державі

 

Міжнародна і регіональна економіка

6. Павлов К. В. Эффективные решения социально-экономических и экологических проблем водопотребления в крупном городе (на примере Ижевска)

7. Заніздра М. Ю. Економічні наслідки євроінтеграційного курсу України в сфері спеціального водокористування

8. Сухонос М. К., Молодченко Т. Г., Прасол В. М. Аналіз технічного стану житлового фонду України та пропозиції щодо його оцінки

9. Багдасарян А. М. Интеграционные возможности рынка ценных бумаг в странах постсоветского пространства

10. Кудріна О. Ю. Регіональна промислова політика як інструмент ефективного використання промислового потенціалу регіону

 

Фінанси

11. Кочетков В. М., Волошаненко Є. В. Виявлення загрози банкрутства підприємств видавничо-поліграфічної галузі на основі дискримінантних моделей

12. Майер И. Н. Источники инвестиционного обеспечения машиностроительных предприятий Украины

13. Кравченко В. О. Підходи до формування системи фінансової безпеки компаній на страховому ринку

14. Мальцева В. В. Страховий продукт: визначення, структура та характеристики якості

15. Боровик П. М., Швабовський О. Ю. Посилення стимулюючого впливу податку на додану вартість на інноваційно-інвестиційні процеси в Україні

16. Телічко Н. А. Розвиток та оптимізація фінансового механізму соціального страхування в Україні

 

Маркетинг

17. Шлафман Н. Л. Удосконалення інституційних механізмів узгодження інтересів малого підприємництва, держави та суспільства

18. Даниленко О. В. Упровадження системи бюджетування на шляху досягнення беззбитковості та високої конкурентоспроможності промислових підприємств України

19. Чеботарьов Є. В. Формування конкурентного середовища в агропродовольчій сфері: прогнозування ринкових позицій провідних підприємницьких структур

 

Менеджмент

20. Гамова О. В., Головань В. А. Проведення аудиту витрат на виробництво: теоретичні аспекти

21. Дяченко В. С. Теоретико-методологічні аспекти формування економічної стійкості сільськогосподарських підприємств

22. Летуновська Н. Є. Управління ефективністю соціальної інфраструктури промислових підприємств у сучасних умовах

23. Білопольський М. Г., Харченко В. А. Характеристика розвитку промислового підприємства

24. Король К. В. Економічний стан та проблеми розвитку галузі машинобудування в Україні

 

Менеджмент інновацій

25. Кучерук Т. Г., Потьомкіна Н. О. Інституційні засади формування інтеграційного механізму інноваційно орієнтованого економічного розвитку регіонів України у межах глобального простору

26. Пожуєва Т. О. Інноваційний розвиток економіки України: необхідність, реалії, перспективи

27. Підоричева І. Ю. Державна політика інноваційного розвитку регіонів і міст України: особливості та перспективи реалізації

28. Карамушко Н. А. Інноваційна праця як основа активізації сучасного підприємництва

29. Височан О. О. Документування обліку витрат на підготовку та освоєння виробництва нової продукції

 

Менеджмент персоналу

30. Ткаченко А. М. Марченко К. А. Професійний розвиток персоналу – нагальне завдання сьогодення

31. Тимченко С. О. Сучасний стан розвитку персоналу на машинобудівних підприємствах України

32. Шабаліна Л. В., Литвак А. О. Аналіз співпраці українських вищих навчальних закладів з європейською програмою Tempus

 

НАУКОВІ ПОВІДОМЛЕННЯ

33. Кочуев В. И. Нереализованные возможности дерегуляции предпринимательской деятельности на местном уровне

34. Шамаева Н. П. Математическая модель динамики как основа постановки и решения задач о научно-производственной кооперации

 

ДИСКУСІЙНИЙ КЛУБ

35. Порохня В. М. Розвиток соціально-економічної системи: планетарний підхід

36. Полковников С. А. Методические подходы к оценке устойчивого развития