Issue 2011 1(23)

Full Issue (.pdf)

Content 

SCIENCE ARTICLES

Social and economic problems of Donbass

1. Кучер А. Т., Кучер В. А. Обґрунтування напрямів технічного переозброєння вугледобувних шахт Донбасу на основі аналізу їх виробничих можливостей

2. Благодарний О. І., Іващенко В. А., Плужникова Є. А. Необхідність діагностики навколишнього природного середовища Донецької області

3. Еськов А. Л., Беличенко Н. А. Реорганизация ремонтной службы машиностроительного предприятия в рамках внутреннего экономического механизма

4. Юрина Н. А. Комплексная оценка развития малого бизнеса Донецкой области

5. Коршикова И. А. Состояние водных ресурсов Донецкой области и их диагностика

6. Шевченко В. В., Устинова М. В. Возможности развития конкуренции на рынках теплоснабжения Донбасса

 

International and regional economy 

7. Полковников С. А., Бережная Т. Ф. Образовательный кластер для задач устойчивого развития жилищно-коммунального хозяйства

8. Кодацький В. П. Грошово-кредитна система Сполучених Штатів Америки

9. Янишівський В. М. Удосконалення використання організаційного капіталу для забезпечення інноваційного розвитку економіки та підвищення якості життя населення регіонів

10. Горянська Т. В. Сучасні тенденції розвитку міжнародних торговельно-економічних відносин

11. Бачурин А. А. Анализ аспектов фунционирования предпринимательских структур старопромышленных регионов Украины

12. Светлична Т. В., Ляшенко В. І. Удосконалення структури і функцій органів управління розвитком малого підприємництва регіону

13. Петров П. Ю. Структура распределения дохода в малом бизнесе

 

Finance 

14. Семенов А. А. Формування корпоративних пірамід на основі злиття і поглинань

15. Осадча Н. В. Митний режим переробки, його алгоритм та шляхи вдосконалення

16. Нагай І. В. Використання технічних індикаторів оптимізму/песимізму інвесторів для здійснення прогнозів динаміки фондового ринку

17. Коваленко Ю. М. Сутність інституційного середовища фінансового сектора економіки

18. Іванчук Р. М., Іванчук О. А., Толстоп’ятов В. В. Фінансова діагностика кризового процесу за допомогою методу єдиної системи нерівностей коефіцієнтів

 

Marketing

19. Манєров Г. М. Методичні основи внутрішньофірмового механізму регулювання заробітної плати

20. Александров И. А., Половян А. В., Окуловская А. С. Оценка экономической эффективности экологического менеджмента предприятия

21. Пожуев А. В. Современные подходы к измерению качества бизнес-процессов

22. Левчук Е. А. Процессный подход в управлении логистикой промышленного предприятия

23. Пашенко Г. В. Організація порталу інформаційних технологій на металургійному підприємстві

24. Теліна В. Ю. Сучасні підходи до розробки та прийняття управлінських рішень в умовах ринкової системи господарювання

25. Семенов А. Г., Король С. А., Плаксюк О. О. Аналіз і розробка техніко-економічних показників модернізації устаткування

26. Валінкевич Н. В. Упровадження економічної модернізації на підприємствах харчової промисловості як передумова їх ефективного розвитку

 

Менеджмент персоналу

27. Крапівіна Г. О. Методологічні аспекти добровольчества: проблеми соціально-трудових відносин та ринку праці

28. Мартиненко М. М., Татарінов І. Є. Історичний огляд вітчизняного та західного досвіду розвитку колективно-договірних відносин на національному та виробничому рівнях

29. Дорофеева А. А., Полосин Д. В. Управление затратами как резерв повышения эффективности деятельности предприятия

30. Давидова Є. В. Обґрунтування системи диференціації заробітної плати в умовах ВАТ „Євроавтотранс”

31. Загорій А. М. Особливості ефективного управління академічним персоналом ВНЗ

32. Богдан Ю. М. Аналіз використання кадрового потенціалу підприємства

33. Чумаченко О. В., Шульгіна Т. С. Особливості нормування управлінської праці

 

Staff management

34. Гаращук О. В., Матієнко В. М., Щукін О. І. Реструктуризація на основі інноваційної діяльності підприємств

35. Великий Ю. В. Інноваційна політика держави в суднобудівній галузі

36. Ліхоносова Г. С. Моделювання поведінки підприємства в процесі самоорганізації

37. Задніпрянна Т. С. Управління інноваційно-інвестиційною діяльністю підприємства

38. Казарінова Н. Л. Інновації в управлінській діяльності вищого навчального закладу

39. Головінов О. М. Держава як інститут забезпечення сталого розвитку національної економіки

 

SCIENTIFIC MESSAGES

1. Павлов К. В. Особенности финансово-экономического кризиса в России