Issue 2012 3(29)

Full Issue (.pdf)

SCIENCE ARTICLES

Social and economic problems of Donbass

1. Месяц А. Ю. Повышение производительности труда: системный подход

2. Лозинський І. Є. Особливості формування регіональної стратегії розвитку шахт Донбасу

3. Заречнєв А. М., Ланговой В. О., Обоянцева Г. В. Кластерний підхід в інноваційній стратегіі розвитку вугільної галузі України

4. Благодарний О. І., Юріна Н. О., Скобцова Г. В. Контролінгове управління розвитком підприємницьких структур – основа сталого розвитку Донецького регіону

5. Жучок Т. М. Аналіз розвитку інноваційного потенціалу промислових підприємств у Луганській області

6. Кучер В. А. Методичні основи оцінки ефективності інвестиційної діяльності з розширеного відтворення потужності підприємства

7. Кулєш В. Г. Системний підхід до розвитку промислового туризму в Донецькому регіоні

 

Economic theory and history

8. Павлов К. В., Амиров Р. З. Социально-экономическая эффективность интенсификации производства

9. Бачурин А. А. Теоретический анализ развития экономических рецессий: причины и ограничения

10. Головінов О. М. Концептуальні засади формування державно-приватного партнерства

11. Золотов А. Ф., Омельченко О. Ю. Исторические границы рыночной экономики

 

International and regional economy

12. Пономаренко Д. В. Налоговая нагрузка в сфере прямого налогообложения и инвестиционная привлекательность стран членов Европейского Союза

13. Леонова Л. А. Проблемные аспекты трансформации отчетности украинских компаний при внедрении международных стандартов

14. Булеев И. П. Горно-металлургический комплекс Украины: состояние и перспективы развития

15. Шевченко В. В., Инякин В. Н. Институт юридической ответственности руководителей за результаты работы предприятий жилищно-коммунального комплекса

16. Лисюк В. М., Циналєвська І. А. Інструментальне забезпечення регулювання зовнішньоекономічних зв’язків регіонів

17. Кудріна О. Ю. Теоретико-методологічні засади оптимізації методів управління промисловим потенціалом – складових механізму стабілізації й зростання національної економіки

18. Муталимов В. А. Институциональная среда ВТО как фактор экономической безопасности страны

 

Finance 

19. Нікончук В. В. Інституційне забезпечення фондового ринку України

20. Шматковська Т. О., Поліщук В. Л. До питання трактування економічної сутності оборотного капіталу в аспекті особливостей функціонування торговельних підприємств

21. Чеченіна Г. М. Податкова політика держави в галузі підприємницької діяльності фізичних осіб

22. Багдасарян А. М. Проблемы инвестирования пенсионных активов и развития рынка ценных бумаг

23. Колєснікова Г. В., Ляшенко В. І., Охременко С. В. Акредитивні форми розрахунків як гарантія здійснення платежу

24. Авдєй О. К. Управління фінансовими ресурсами підприємств машинобудівного комплексу

 

Marketing

25. Матросова Л. М., Зайцева Л. О. Конкурентоспроможність підприємства: підходи щодо визначення економічної сутності поняття

26. Клековкин Л. И. Использование теории самоорганизации для повышения эффективности управления конкурентоспособностью организации

27. Пивоваров М. Г., Шаповалов А. М. Усовершенствование взаимодействия факторов производства в логистической системе металлургического предприятия

Management

28. Альошкін С. Л. Методологічні основи управління якістю надання побутових послуг

29. Уманців Ю. М. Регулювання діяльності корпоративних структур в Україні

30. Покотилова О. І. Рефлексивний підхід у процесі прийняття управлінського рішення щодо формування асортименту підприємства

 

Management of innovations

31. Кривчиков А. А. Теоретико-методологічні основи визначення форм та етапів інноваційного процесу

32. Якуб’як О. В. Співвідношення приватного та публічного інтересу в межах сучасної економічної системи

33. Дубовиков М. М. Дослідження математичної моделі диференціювання капіталів товаровиробників на вільному ринку

 

Management of Labour  

34. Ходич Ю. В. Методы планирования численности персонала на предприятиях в современных условиях

35. Шевчук А. М., Бугрим О. Ю. Еволюція підходів до управління людськими ресурсами

36. Гамова О. В. Управління персоналом суб’єкта господарювання в системі сучасного менеджменту

 

OUR JUBILEARS 

1. 75-річчя від дня народження академіка Олександра Івановича Амоші

2. 70-річчя Героя України Мінаєва Олександра Анатолійовича

3. 65-ліття від дня народження Андрушківа Богдана Миколайовича!