Редакційна політика

Тематична спрямованість видання — публікація наукових статей широкого спектра теоретичних і прикладних проблем економіки, оглядових і дискусійних статей.

Згідно з вимогами ВАК України приймаються до друку лише наукові статті, що мають такі необхідні елементи: постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання цієї проблеми і на які спирається автор; виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з дослідження й перспективи подальших розвідок у цьому напрямку.

Редакція приймає написані спеціально для журналу статті, які раніше ніде не публікувалися. Кількість авторів статті зазвичай не повинна перевищувати трьох осіб.

Статті публікуються мовою оригіналу (українською, російською, англійською). Обсяг статті зазвичай не повинен перевищувати 15 стандартних друкованих аркушів (30 рядків на сторінці = 2000 знаків).

Інформація про УДК розташовується у верхньому лівому кутку без відступів.

Статтю закінчують 3 анотації обсягом 8 рядків українською, російською та англійською мовами із обов’язковим зазначенням прізвища, ім’я, по батькові авторів, назви статті та ключовими словами (5-7 термінів).

Статті приймаються на електронному носії з обов’язковим роздруком у файлах формату редактора Word, гарнітура Times New Roman або електронною поштою.

До статті додаються дані про авторів: прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, учене звання, місце роботи, посада, службова й домашня адреса, номер телефону, засвідчена рецензія доктора економічних наук.

Обов’язковим є перелік літературних джерел, оформлений відповідно до вимог ДСТУ та інструкції ВАК України, який подається загальним списком у кінці рукопису і складається по черзі посилань у тексті мовою оригіналу. Посилання на джерело подаються у квадратних дужках з обов’язковим позначенням сторінок, які містять використаний матеріал. Зразок оформлення літературних джерел:

1. Пересада А. А. Управління інвестиційним процесом / А. А. Пересада. – К. : Лібра, 2002. – 472 с. 2. Криклій А. С. Фондовий ринок України: Становлення, проблеми та етапи розвитку / А. С. Криклій, Р. В. Пікус, Е. В. Мельникова // Економіка та держава. — 2006. – № 8. – С. 3-5. 3. Циба Т. С. Маркетингове планування: навч. посіб./Т. С. Циба, МЛ. Сокур,В. І. Баюра.-К.: Центр учб. літ., 2007.- 128 с.

За точність цифр, географічних назв, власних імен, цитат та іншої інформації відповідальність несе автор. Редакція залишає за собою право скорочувати статті, вносити редакційні правки та відхиляти неякісні рукописи. Редакція не має можливості листуватися з приводу надісланих рукописів та повертати незатребовані матеріали. Авторський гонорар не виплачується.

Редколегія запрошує до співпраці наукових співробітників, викладачів, працівників підприємств, господарчих органів, представників ділових кіл.

Перевага при відборі рукописів для публікації в журналі надається матеріалам фундаментального характеру.