Випуск 2018 2(52)

Випуск цілком (.pdf)

ЗМІСТ

НАУКОВІ СТАТТІ

Соціально-економічні проблеми Донбасу

1. Колосов А. М., Снітко Є. О., Восьмачкина Н. В.
Реінтеграція Донбасу: суспільно-економічні аспекти  С. 4-10

cкачати
.pdf

2. Макогон Ю. В.
Годы политического противостояния – некоторые итоги экономического и социального развития Донецкой области  С. 11-16

cкачати
.pdf

3. Беззубко Б. І., Беззубко Ю. І.
Проблеми сучасного етапу стратегічного планування розвитку територіальних громад у Донецькій області  С. 17-20

cкачати
.pdf

4. Стежко Н. В.
Динаміка та проблеми розвитку аграрного сектору Донецької області в сучасних умовах  С. 21-28

cкачати
.pdf

5. Смирнова І. І., Ровенська В. В.
Проблеми відновлення економіки Донбасу в контексті реформи децентралізації  С. 29-34

cкачати
.pdf

6. Попова Г. Ю.
Подолання інституційних протиріч в умовах відновлення економіки Донецького регіону С. 35-41

cкачати
.pdf

Економічна теорія та історія

7. Майдуков Г. Л. Энергетика и демография на рубеже XXI века: Камо грядеши, человечество?  С. 42-49

cкачати
.pdf

Міжнародна і регіональна економіка

8. Алиева Р. О. Модернизация налоговой службы Азербайджанской Республики  С. 50-54

cкачати
.pdf

9. Бабаева В. М. Государственная политика в обеспечении экономической устойчивости и продовольственной безопасности в сельском хозяйстве Азербайджана  С. 55-59

cкачати
.pdf

10. Куриляк М. Ю. Еволюція концепції «Європи регіонів» у рамках регіональної політики ЄС  С. 60-67

cкачати
.pdf

11. Стефанюк О. Д. Теоретические основы экономической оценки административно-территориального устройства региона  С. 68-71

cкачати
.pdf

12. Латишева О. В., Касьянюк С. В., Касьянюк О. С. Аналіз результативності впровадження природоохоронних заходів регіонального розвитку України  С. 72-78

cкачати
.pdf

Фінанси

13. Михайличенко Н. М., Мірошниченко О. О. Адаптивне прогнозування як інструмент дослідження тенденцій розвиту фондового ринку України  С. 79-83

cкачати
.pdf

14. Рабыко И. Н. Методика оценки управления стратегическим риском банка  С. 84-88

cкачати
.pdf

15. Годжаева Э. М., Алиева Т. Т. Главные тенденции бюджетно-налоговой политики Азербайджанской Республики  С. 89-94

cкачати
.pdf

16. Ареф’єва О. В., Пілецька С. Т., Мягких І. М. Особливості дії інфляції та її вплив на економіку України  С. 95-101

cкачати
.pdf

17. Грибкова С. М., Білоус Д. С. Удосконалення методики оцінювання надійності клієнтів при наданні їм товарного кредиту  С. 102-107

cкачати
.pdf

18. Проценко Я. В. Ризикоорієнтованість у розвитку фінансового планування на підприємстві  С. 108-113

cкачати
.pdf

Маркетинг

19. Швець Н. В., Шевцова Г. З. Удосконалення методичних підходів до оцінювання конкурентоспроможності галузі  С. 114-123

cкачати
.pdf

20. Ковчуга Л. І. Про взаємообумовленість конкуренції, інновацій та конкурентоспроможності підприємств  С. 124-133

cкачати
.pdf

Менеджмент

21. Жуков С. А. Інтеграція системи операційних бюджетів і збалансованої системи показників у стратегію промислового підприємства  С. 134-139

cкачати
.pdf

Менеджмент інновацій

22. Пушак Я. Я., Дума О. І. Роль трансферу технологій у забезпеченні економічної безпеки України  С. 140-145

cкачати
.pdf

23. Колтунович А. С. Институциональные и производственно-технические предпосылки инновационно- технологической модернизации отдельных сегментов водохозяйственного комплекса  С. 146-150

cкачати
.pdf

24. Шевченко Н. Ю., Мала Ю. В. Управління інноваційною діяльністю підприємства: концепція та методи прийняття рішень  С. 151-154

cкачати
.pdf

25. Подлужна Н. О. Оцінка спроможності підприємств з позицій сприяння розвитку економіки знань в Україні та її регіонах  С. 155-163

cкачати
.pdf

26. Ляшенко А. Ю. Використання даних про патенти для оцінки інтенсивності та ефективності міжнародного трансферу технологій  С. 164-174

cкачати
.pdf

Менеджмент персоналу

27. Крапівіна Г. О. Волонтерство та волонтуризм: нестандартні форми зайнятості в туризмі  С. 175-182

cкачати
.pdf

28. Придатько Е. М. Внутрішні умови забезпечення ефективності процесу формування персоналу промислового підприємства  С. 183-190

cкачати
.pdf

29. Бриль І. В. Інтелектуальний капітал як фактор доданої вартості щодо забезпечення підвищення інвестиційної активності в державі  С. 191-200

cкачати
.pdf

30. Коритько Т. Ю. Мотиви та методи мотивації інвестиційної активності підприємств  С. 201-205

cкачати
.pdf

31. Гітіс Т. П., Гітіс В. Б., Діденко Д. П. Дослідження рівня задоволеності працею персоналу промислових підприємств України  С. 206-211

cкачати
.pdf

НАУКОВІ ПОВІДОМЛЕННЯ

32. Лях О. В., Ляшенко В. І., Кузьменко Н. В. Концепція інституційної підтримки інклюзивного підприємництва на регіональному рівні  С. 212-232

cкачати
.pdf

33. Павлов К.В., Котлячков О.В. Проблемы и основные направления деятельности потребительской кооперации: региональный аспект  С. 233-239

cкачати
.pdf

ДИСКУСІЙНИЙ КЛУБ

34. Обговорення проекту «Змін до наказу Міністерства освіти та науки України від 17.10.2012 № 1112» на Методологічному семінарі Інституту економіки промисловості НАН України  С. 240-245

cкачати
.pdf

35. Дроздов И. А. Инновационная система формирования стратегических целей  С. 246-248

cкачати
.pdf

РЕЦЕНЗІЇ

36. Маликов Р. И. Рецензия на монографию доктора экономических наук, профессора Павлова Константина Викторовича «Приграничные регионы: теория и практика»  С. 249-250

cкачати
.pdf

НАШІ ЮВІЛЯРИ

37. БЕЛОПОЛЬСЬКОМУ МИКОЛІ ГРИГОРОВИЧУ – 80!  С. 251

cкачати
.pdf

ПАМ’ЯТІ КОЛЕГ

38. Пам’яті МАМУТОВА ВАЛЕНТИНА КАРЛОВИЧА  С. 252-253

cкачати
.pdf